Sunday, May 20, 2012

Махатма Ганди - Хэлсэн үг

Үзэл бодол - Үг хэл - Үйл хөдлөл - Дадал зуршил - Хувь заяа

Эерэг бодол бодоод бай учир нь бодол үгс болдог,
Эерэг үгс хэлээд бай учир нь үгс үйлдэл болдог,
Эерэг үйлдэл үйлдээд бай учир нь үйлдэл дадал зуршил болдог,
Эерэг дадал зуршил эзэмшээд бай учир нь дадал зуршил өөрийн үнэ цэнийг бий болгодог,
Өөрийн үнэ цэнэ өөрийн хувь заяаг тодорхойлно. - Махатма Ганди

No comments: