Friday, October 12, 2012

Дэлхийн гадаргын хоёр цэгийн хоорондох зайг тодорхойлох

A point - (lat1, lon1)
B point - (lat2, lon2)
lat - latitude, lon - longitude

Хоорондох зайг косинусын теоремыг ашиглан дараахь байдлаар тодорхойлдог.

d=acos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)*cos(lon1-lon2))


No comments: