Friday, September 19, 2008

scanf(); printf();

(Энэхүү хичээлийг сурагчдад зориулав)
scanf(), printf() функцууд
scanf(); функц нь гараас өгөгдөл оруулах зорилготой ба, printf(); функц нь дэлгэц рүү хэвлэх үүрэгтэй функц юм. Эдгээр нь хоёулаа stdio.h хэмээх стандарт оролт, гаралтын санд хамаардаг. Иймд эдгээрийг ашиглах үедээ заавал
#include
-ийг бичих шаардлагатай.
Одоо төрөл тус бүр дээр
1. Бүхэл тоон төрөл
Бүхэл тоон төрлийг тоочвол:
char, short int, int, long
unsigned char, unsigned int, unsigned short, unsigned long

int n;
scanf("%d", &n);
printf("%d", n);

printf("%6d", n); //Энэ нь 6 тэмдэгтийн зай нөөцөлж аваад тэрэн дотроо хэвлэх

2. Бодит тоон төрөл
Бодит тоон төрлийг тоочвол:
float, double, long double

float n;
scanf("%f", &n);
printf("%f", n);

printf("%6.3f", n); //Энэ нь 6 тэмдэгтийн зай нөөцөлж аваад, таслалаас хойш 3 орны нарийвчлалтай хэвлэх

3. Тэмдэгтийг оруулах болон гаргах
Тэмдэгтийг зарлахдаа
char studentName[20]; // Уг studentName хувьсагч нь 20 тэмдэгтийн урттай char төрлийн хувьсагч байна гэдгийг заана.
scanf("%s", studentName);
printf("%s", studentName);

No comments: